E-KNJIGAThe Guide to
Coins and Banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia

ISBN 953-99817-1-4

1. izdanje, 2007.

Ovo je osnovni katalog kovanog i papirnog novca Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Pokriva izdanja kovanog i papirnog novca od 1868. do 2007.

Tiskana knjiga je rasprodana.

Dostupno je digitalno izdanje u PDF-u (kao e-knjiga).

O knjizi

Ovo je za sada prvi i jedini katalog koji obuhvaća sve na jednom mjestu, sav kovani i papirni novac izdan na području bivše Jugoslavije od 1868. do 2007.

 • Mekani uvez
 • A5 format
 • 550 stranica
 • Crno-bijele slike
 • Engleski tekstovi
 • Tržišne cijene u EUR

Autor: Zlatko Viščević

Katalog ima 550 stranica formata A5, te kroz slike i tekst obrađuje sva najvažnija područja moderne numizmatike bivše Jugoslavije i zemalja nasljednica od 1868. do 2007. Sav materijal u katalogu predstavljen je ilustracijama, te najvažnijim podacima koji su interesantni sakupljačima: kratki opis u nazivu (npr. mala kruna, Olimpijske igre i sl.), kataloški broj (kao i kataloški brojevi iz ostalih kataloga), sastav metala, promjer, masa, izgled oboda, tip kovanja, podaci o godinama kada je pojedini primjerak kovan ili tiskan, veličini emisije, podaci o kovnici i naravno kataloškim vrijednostima izraženim u eurima za prva četiri stupnja očuvanosti (UNC, XF, VF i F).

Procjene vrijednosti su rađene na osnovi vlastitog istraživanja stanja na tržištu uz podatke iz najvažnije literature i kataloga za svaku pojednu oblast, zatim praćenja aukcija na kojima se javlja materijal obrađen u knjizi, te konzultiranja stručnjaka za svaku pojedinu oblast.

Katalog je jednostavno složen i pregledan, tiskan je u praktičnom (džepnom) formatu, tako da se može nositi posvuda sa sobom. Isto tako, u katalogu možete markerom obilježiti koji primjerak posjedujete u kolekciji i na taj način voditi evidenciju svoje kolekcije za svaki tip i godište koje posjedujete, kao i kvalitetu.

Katalog je pisan na engleskom jeziku, ali ga mogu bez poteškoća koristiti i oni koji ne vladaju dobro njime. Termini koji se javljaju u katalogu su većinom vrlo dobro poznati svima koji se bave numizmatikom, tako da nebi trebalo biti problema s razumjevanjem.

Iz uvoda: …dosada je napisano mnogo knjiga i radova na temu moderne numizmatike na području bivše Jugoslavije, no nažalost većina njih obuhvaća samo jedno područje numizmatike (kovani ili papirni novac) ili samo jedno geografsko područje ili državu. Kako je interes za modernu numizmatiku s područja bivše Jugoslavije uvijek velik, a ne postoji katalog koji bi obuhvaćao na jednom mjestu sve ono što sakupljače zanima, postoji potreba za jednom ovakvom knjigom, priručnikom, koji na jednostavan i pregledan način prikazuje sve redovne kovanice i novčanice Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije…

Kovani novac je obrađen po principu: država – nominala – tip – godište. Svaki tip kovanog novca nosi svoj kataloški broj. Za primjerke kod kojih postoje varijante (odstupanja u dizajnu, metalu, tipu kovanja, probna i redovna kovanja u poliranoj ploči), kataloški broj prikazan je u obliku decimalnog broja. Pored kataloškog broja, prikazane su reference, odn. kataloški brojevi iz drugih poznatih kataloga. Slike kovanog novca su prikazane u prirodnoj veličini. Ispod slike, nalaze se podaci o: sastavu metala, promjeru, masi (i masi plemenitih metala: ASW, AGW), obodu, te tipu kovanja. Isto tako, prikazana su godišta kada je novac kovan, naziv kovnice, veličina emisije, te kataloška vrijednost izražena u eurima za svaki stupanj očuvanosti.

Papirni novac je također obrađen po principu: država – nominala – tip – godište. Svaki tip nosi svoj kataloški broj, ako postoje varijante (specimeni, nulti serijski brojevi, primjerci bez serijskog broja, različiti vodoznak…), kataloški broj prikazan je u obliku decimalnog broja. Kao i kod kovanog novca, prikazane su reference na druge kataloge. Pored tipova i varijanti, obrađene su i varijante serijskog broja tamo gdje one postoje. Slike papirnog novca su radi preglednosti i praktičnosti umanjene. Ispod njih, prikazani su: datum izdanja, te kataloške vrijednosti u eurima za svaki stupanj očuvanosti.

Sadržaj

KOVANI NOVAC

1. Slovenija (Republika Slovenija – sva redovna i prigodna izdanja od 1992. do 2006., Republika Slovenija u Europskoj Uniji – slovenski euri)

2. Hrvatska (Nezavisna Država Hrvatska – redovna izdanja i zlatnici, Republika Hrvatska – sva redovna i prigodna izdanja od 1993. do 2007.)

3. Bosna i Hercegovina (Republika Bosna i Hercegovina – Pobjoy izdanja prigodnog novca, Bosna i Hercegovina – redovna izdanja od 1998. do 2007.)

4. Jugoslavija (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca – redovna izdanja od 1920. do 1925., Kraljevina Jugoslavija – redovna izdanja od 1931. do 1938. i dukati, Demokratska Federativna Jugoslavija – redovna izdanja, Federativna Narodna Republika Jugoslavija – redovna izdanja od 1953. do 1955., Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija – redovna i prigodna izdanja od 1963. do 1992., Savezna Republika Jugoslavija – redovna i prigodna izdanja od 1992. do 2002.)

5. Srbija (Knjaževina Srbija – redovna izdanja od 1868. do 1879., Kraljevina Srbija – redovna izdanja od 1883. do 1917., Srbija u 2.svj. ratu – redovna izdanja od 1942. do 1943., Republika Srbija – redovna i prigodna izdanja od 2003. do 2006.)

6. Crna Gora (Knjaževina Crna Gora – redovna izdanja od 1906. do 1910., Kraljevina Crna Gora – redovna izdanja od 1910. do 1914.)

7. Makedonija (Republika Makedonija – redovna i prigodna izdanja od 1993. do 2006.)

PAPIRNATI NOVAC

1. Slovenija (Slovenija u 2.svj. ratu – izdanja Denarnog zavoda i Ljubljanske provincije, Republika Slovenija – bon izdanja od 1990. do 1992. i redovna izdanja od 1992. do 2005.)

2. Hrvatska (Nezavisna Država Hrvatska i Hrvatska u 2.svj.ratu. – redovna izdanja od 1941. do 1943., te izdanja Banke za Istru, Rijeku i Slovensko primorje, Republika Hrvatska – redovna izdanja od 1991. do 2004., te okupacijska izdanja „RSK“ od 1992. do 1994.)

3. Bosna i Hercegovina (Republika Bosna i Hercegovina – preštampana izdanja SFRJ, izdanja vlade Republike BiH, te lokalna izdanja: Sarajevo, Travnik… kao i izdanja Republike Srpske, Bosna i Hercegovina – izdanja od 1998. do 2007.)

4. Jugoslavija (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca – redovna izdanja od 1919. do 1926., Kraljevina Jugoslavija – redovna izdanja od 1929. do 1939., te izdanja izbjegličke vlade u Londonu, Demokratska Federativna Jugoslavija – redovna izdanja 1944., Federativna Narodna Republika Jugoslavija – redovna izdanja od 1946. do 1955., te Informbiro izdanja 1950., Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija – redovna izdanja od 1963. do 1991., Savezna Republika Jugoslavija – redovna izdanja od 1992. do 2002.)

5. Srbija (Knjaževina Srbija – redovna izdanja 1876., Kraljevina Srbija – redovna izdanja od 1885. do 1918., te preštampana izdanja u 1.svj. ratu, Srbija u 2.svj. ratu – redovna izdanja od 1941. do 1943., Republika Srbija – redovna izdanja od 2003. do 2006.)

6. Crna Gora (Kraljevina Crna Gora – redovna izdanja od 1912. do 1914., te preštampana izdanja u 1.svj. ratu i Austrijska okupacijska izdanja, Crna Gora u 2.svj. ratu – preštampana izdanja Kraljevine Jugoslavije)

7. Makedonija (Republika Makedonija – redovna izdanja od 1992. do 2007.).

Prikazi

Cijena i narudžbe

Knjiga se može naručiti na dolje navedene kontakte.

Cijena: 55 kn / 7,40 EUR / 8,50 USD

Plaćanje: Virman, PayPal.

Dostava: online dostava digitalne knjige je besplatna.

Kontakt za narudžbe

Narudžbe za knjigu možete upućivati na:

Najbrže odgovaramo na telefon, Viber i WhatsApp.

E-BOOKThe Guide to
Coins and Banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia

ISBN 953-99817-1-4

1st edition, 2007.

This is basic catalog for coins and banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia. It covers regular coins and banknotes issues from 1868 until 2007.

Printed book is sold out.

Only digital edition in PDF is available (as e-book).

About the book

For now this is the first and only catalog which included all materials at one place, all coins and banknotes issued on ex-Yugoslavian area since 1868 and 2007.

 • Paperback cover
 • A5 size
 • 550 pages
 • Grayscale images
 • English texts
 • Market prices in EUR.

Author: Zlatko Viščević

This catalog (The Guide) at 550 pages (A5), trough images and texts presents all important areas of modern numismatics of Yugoslavia ad successor countries since 1868 until 2007. All coins and banknotes are presented with images and most important technical data which are interesting for collectors: short description in title (for example: small crown, Olympic games, etc.), catalog number (also catalog numbers from other important catalogs), composition, diameter, weight, edge, alignment, dates of issue, mintage, mint and catalog prices in euros for different grades (UNC, XF, VF and F).

This catalog is simple and in practical (pocket) size. It’s written on English language.

From foreword: …until now, a lot of books and works about modern ex-Yugoslavian numismatics has been written, but unfortunately, most of them contain only one numismatic field (coins or banknotes) or only one geographic area or country. The interest of the collectors for ex-Yugoslavian numismatics is very high today, but there are no proper catalogs. There are no catalog which contains “all at one place”, all what’s interesting for collectors and there is need for this kind of book (Guide, manual…) which at one simple way presents all regular coins and banknotes of Yugoslavia, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia.

Content

COINS

1. Slovenia (Republic of Slovenia – all regular and commemorative issues 1992-2006, Republic of Slovenia in EU – Slovenian euro coins)

2. Croatia (Independent State of Croatia in WWII – regular issues and not issued gold coins, Republic of Croatia – all regular and commemorative issues 1993-2007)

3. Bosnia and Herzegovina (Republic of Bosnia and Herzegovina – Pobjoy mint commemorative issues, Bosnia and Herzegovina – regular issues 1998-2007)

4. Yugoslavia (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes – regular issues 1920-1925, Kingdom of Yugoslavia – regular issues 1931-1938 and gold ducats, Democratic Federative Yugoslavia – regular issues, Federative Peoples Republic of Yugoslavia – regular issues 1953-1955, Socialist Federal Republic of Yugoslavia – all regular and commemorative issues 1963-1992, Federal Republic of Yugoslavia [Serbia and Montenegro] – regular and commemorative issues 1992-2002)

5. Serbia (Principality of Serbia – regular issues 1868-1879, Kingdom of Serbia – regular issues 1883-1917, Serbia in WWII – regular issues 1942-1943, Republic of Serbia – all regular and commemorative issues 2003-2006)

6. Montenegro (Principality of Montenegro – regular issues 1906-1910, Kingdom of Montenegro – regular issues 1910-1914)

7. Macedonia (Republic of Macedonia – all regular and commemorative issues 1993-2006)

BANKNOTES

1. Slovenia (Slovenia in WWII – issues of Monetary Department and Ljubljana province, Republic of Slovenia – bon issues 1990-1992 and regular issues 1992-2005)

2. Croatia (Independent State of Croatia in WWII – regular issues 1941-1943 and issues of Bank for Istra, Rijeka and Slovenian littoral region, Republic of Croatia – regular issues 1991-2004, Serb occupation issues 1992-1994)

3. Bosnia and Herzegovina (Republic of Bosnia and Herzegovina – over stamped Yugoslavian banknotes, issues of government of Republic BH, local issues: Sarajevo, Travnik… Serb Republic issues, Bosnia and Herzegovina – regular issues 1998. do 2007)

4. Yugoslavia (Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes – regular issues 1919-1926, Kingdom of Yugoslavia – regular issues 1929-1939, Royal government in exile issues, Democratic Federative Yugoslavia – regular issues from 1944, Federative Peoples Republic of Yugoslavia – regular issues 1946-1955, and Informbiro reserve issues from 1950., Socialist Federal Republic of Yugoslavia – regular issues 1963-1991, Federal Republic of Yugoslavia [Serbia and Montenegro] – regular issues 1992-2002)

5. Serbia (Principality of Serbia – regular issues from 1876, Kingdom of Serbia – regular issues 1885-1918, Serbia in WWI – over stamped banknotes, Serbia in WWII – regular issues 1941-1943, Republic of Serbia 2003-2006)

6. Montenegro (Kingdom of Montenegro – regular issues 1912-1914, over stamped WWI issues and Austrian military issues, Montenegro in WWII – over stamped banknotes of Kingdom of Yugoslavia)

7. Macedonia (Republic of Macedonia – all regular issues 1992-2007)

Reviews

Price and orders

You can order your copy on contacts shown below.

Price: 7,40 EUR / 8,50 USD

Payment methods: Wire transfer, PayPal.

Shipping: online delivery of digital book is free.

Contacts for orders

You can contact us for book orders on:

We reply fast on phone, Viber and WhatsApp.

TVRTKASjedište
Nalazimo se u Kastvu pored Rijeke.
Radimo na području cijele Hrvatske.
LOKACIJEGdje nas možete naći?
https://www.monetalis.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/karta-hrvatske.png
PRATITE NAŠ RADDruštvene mreže
Sve naše aktivnosti i objave možete pratiti na sljedećim društvenim mrežama:
TVRTKASjedište
Nalazimo se u Kastvu pored Rijeke.
Radimo na području cijele Hrvatske.
LOKACIJEGdje nas možete naći?
https://www.monetalis.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/karta-hrvatske.png
ČLANSTVAOrganizacije i udruge
PRATITE NAŠE OBJAVEDruštvene mreže
Sve naše aktivnosti i objave možete pratiti na sljedećim društvenim mrežama:

© 2012-2020 Monetalis d.o.o. Sva prava pridržana.

© 2012-2020 Monetalis d.o.o. Sva prava pridržana.